Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2000 - 2017
Cập nhật: Thứ năm, 28/06/2018 10:38:56

Năm

Số lượng cơ sở

Tăng trưởng (%)

Số buồng

Tăng trưởng (%)

Công suất buồng bình quân (%)

2000

3.267

-

72.200

-

-

2002

4.390

34,4

92.500

28,1

-

2004

5.847

33,2

125.400

35,6

49,9

2006

7.039

20,4

160.500

28,0

60,0

2007

9.080

29,0

178.348

11,1

60,7

2008

10.406

14,6

202.776

13,7

59,9

2009

11.467

10,2

216.675

6,9

56,9

2010

12.352

7,7

237.111

9,4

58,3

2011

13.756

11,4

256.739

8,3

59,7

2012

15.381

11,8

277.661

8,1

58,8

2014

16.000

-

332.000

-

69,0

2015

19.000

18,7

370.000

11,4

55,0

2016

21.000

10,5

420.000

13,5

57,0

2017

25.600

21,9

508.000

21,0

56,5

Trong đó: Số lượng cơ sở lưu trú du lịch từ 3-5 sao (2013-2017)

 

Năm

Tổng số

Khách sạn 5 sao và tương đương

Khách sạn 4 sao và tương đương

Khách sạn 3 sao và tương đương

Biệt thự và căn hộ du lịch cao cấp 

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

2013

598

62.002

64

15.385

159

20.270

375

26.347

-

-

2014

640

66.728

72

17.659

187

22.569

381

26.500

-

-

2015

747

82.325

91

24.212

215

27.379

441

30.734

-

-

2016

784

91.250

107

30.624

230

29.387

442

30.902

11

1.557

2017

882

104.315

118

34.444

261

33.764

490

34.332

12

1.713

Nguồn: Số liệu do Trung tâm Thông tin du lịch tổng hợp từ Vụ Khách sạn (TCDL) và các Sở VHTTDL