Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Tourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and Pacific
Cập nhật:
Tên TV: Tầm nhìn du lịch thế giới tới năm 2020 Chương 3: khu vực Đông Á và Thái Bình Dương  

Nội dung: Đông Á -Thái Bình Dương đã trở thành khu vực phát triển nhanh nhất về du lịch trong vòng 30 năm qua, các nước trong khu vực đã dần dần phát triển sản phẩm du lịch và thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng phục vụ du khách quốc tế

Sau đây là tài liệu nghiên cứu của Tổ chức Du lịch thế giới về khu vực này:

Nội dung chính

Phần 1: Giới thiệu chung

Phần 2: Nội dung

1.Thay đổi, diễn biến và xu hướng trong những năm 90

2.Phân tích xu hướng trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương

2.1.Khảo sát của NATs

-Toàn cảnh

-.Phát hiện

2.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến du lịch của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

-Khủng hoảng kinh tế

-Hợp tác khu vực

-Công nghệ

-Kỳ nghỉ

-Cơ sở hạ tầng du lịch

-Tàu biển

-Hàng không

2.3.Điểm đến chiến lược

2.4.Đông Á-Thái Bình Dương và khủng hoảng tài chính 1997-1998

3.Dự báo năm 2020

3.1.Dự báo của du lịch inbound toàn thế giới

3.2.Dự báo du lịch inbound Đông Á – Thái Bình Dương

-Tổng quan Đông Á- Thái Bình Dương

-Khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

3.3.Dự báo du lịch outbound Đông Á – Thái Bình Dương

-Tổng quan Đông Á- Thái Bình Dương

-Du lịch outbound toàn tiểu vùng

3.4.Dự báo khu vực Mekong

3.5.Dự báo khu vực Ấn Độ Dương

3.6. Điểm đến các nước

-Du lịch inbound: tổng quan

-Du lịch inbound: điểm đến của các nước xuất xứ

-Du lịch outbound từ các nước chính

Phần 3: Phụ lục

Phương pháp luận của Tài liệu