Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Thông tư số 14/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 31/12/2010: Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: ThongTu14-2010-BVHTTDL.pdf