Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: LUAT-XLVPHC.pdf