Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Thông tư số 43/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23/10/2012 về việc Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: ThongTu-43-2012-BGTVT.pdf