Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 6/10/2014 về việc Thành lập Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Quyetdinh-32-2014-UBNDHCM.pdf