Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 15/7/2014: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Quyetdinh-39-2014-CPLangvanhoa.pdf