Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9506: 2012 về cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan - thuật ngữ và định nghĩa
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: TCVN9506-2012-THUAT-NGU-DU-LICH.pdf