Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Quyết định số 1646/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ban hành ngày 20/8/2014 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: QuihoachDulichHaGiang.pdf