Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính ban hành ngày 30/5/2014: Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Thongtu71BNV-2014KinhPhiQLHC.pdf