Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Nghidinh63-CP-DauThau.pdf