Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Nghidinh36ND-CP-TTg.pdf