Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Quyết định số 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Quyetdinh1037-TTg.pdf