Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Thông tư 03/2014/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 26/5/2014 Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Thongtu03-2014BVHTTDL.pdf