Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Quyết định về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cập nhật:
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số:  430/QĐ-BVHTTDL   Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch __-------------------------------------------------------------------------------------------------------     BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Hồ Anh Tuấn-Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Chủ nhiệm;

2. Ông Hồ Việt Hà-Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính-Phó Chủ nhiệm thường trực;

3. Ông Lê Hồng Phong-Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính-Thành viên;

4. Ông Nguyễn Quốc Hưng-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch – Thành viên;

5. Ông Lê Tuấn Anh-Vụ trưởng Vụ Thị trường Tổng cục Du lịch -Thành viên;

6. Ông Nguyễn Quý Phương-Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch-Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương-Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch-Thành viên;
   
8. Ông Vũ Văn Thanh-Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch-Thành viên;
   
9. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tài chính Tổng cục Du lịch-Thành viên;
   
10. Ông Nguyễn Đăng Chương-Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn-Thành viên;
   
11. Ông Phan Đình Thanh-Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh-Thành viên;
   
12. Bà Nguyễn Thị Thu Hương-Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Thành viên;
   
13. Bà Hoàng Thị Kim Oanh-Hàm Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế-Thành viên.
   
Điều 2. Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 theo đúng các mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban Chủ nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động trình Bộ trưởng ban hành.

Điều 3. Ban Chủ nhiệm có Tổ thư ký. Thành viên Tổ thư ký gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp-Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Tổ trưởng;

2. Bà Phạm Thị Thu Huyền-Chuyên viên Vụ Tài chính Tổng cục Du lịch-Tổ viên.

Các thành viên Ban Chủ nhiệm và Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Kinh phí hoạt động của Ban Chủ nhiệm và Tổ thư ký trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 


Nơi nhận:
-    Như điều 5;
-    Bộ trưởng;
-    Lưu: VT.
 BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

 

Tài liệu đính kèm: QD430BVHTTDL2722014.pdf