Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Thông tư 04-TMDL-DL/TT năm 1992 hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch ban hành kèm theo Nghị định 37-HĐBT/NĐ 1992 do Bộ thương mại và du lịch ban hành
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: Thongtu04-1992-TMDL-DL.pdf