Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...
Nghị quyết số 63-HĐBT ngày 11/4/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh hoạt động du lịch và chấn chỉnh tổ chức quản lý công tác du lịch
Cập nhật:
Tài liệu đính kèm: NghiQuyet63-1987-HDBT_1.pdf