Key outbound tourism market in South-East AsiaTourism 2020 Vision: Volume 3: East Asia and PacificĐang cập nhật tài liệu nghiên cứu...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số:  430/QĐ-BVHTTDL   Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch __-------------------------------------------------------------------------------------------------------     BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,   QUYẾT ĐỊNH: